top of page

NPO Veggies Cultivation documents

MTÜ Veggies Cultivation asutamisleping (s.h. juhatuse liikmed)
MTÜ Veggies Cultivation põhikiri
MTÜ Veggies Cultivation majandusaasta aruanded
2021 - bilanss (0.-), tegevusaruanne
2022 - bilanss, tegevusaruanne
2023 - bilanss, tegevusaruanne
MTÜ Veggies Cultivation järgib eetilise tegevuse põhimõtteid (s.h. Vabaühenduste Eetikakoodeks) ja väärtusi.
 

Eetilise tegevuse põhimõtted

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

 1. MTÜ Veggies Cultivationil on selge ja arusaadav missioon. MTÜ Veggies Cultivation järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

 2. MTÜ Veggies Cultivation kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

 3. MTÜ Veggies Cultivation püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

 4. MTÜ Veggies Cultivation, saades vahendid oma tegevuseks, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

 1. MTÜ Veggies Cultivation ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

 2. MTÜ Veggies Cultivation, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

 3. MTÜ Veggies Cultivation ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

 1. MTÜ Veggies Cultivation kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

 2. MTÜ Veggies Cultivation lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

 1. MTÜ Veggies Cultivation annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

 2. MTÜ Veggies Cultivation peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

 3. MTÜ Veggies Cultivation avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

 1. Informatsioon MTÜ Veggies Cultivation missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

 2. MTÜ Veggies Cultivation suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

 3. MTÜ Veggies Cultivation on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

 1. MTÜ Veggies Cultivation on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

 2. MTÜ Veggies Cultivation ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

 1. MTÜ Veggies Cultivation peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

 2. MTÜ Veggies Cultivation austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

 1. MTÜ Veggies Cultivation tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

 2. MTÜ Veggies Cultivation ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

bottom of page